Διασφάλιση ISO

Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για την INTERACTIVO.

Η  INTERACTIVO ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας και έλαβε πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα Ποιότητας περιλαμβάνει σε αυτή τη φάση την παροχή Τεχνικών και Εκπαιδευτικών υπηρεσιών Χρήσης Διαδραστικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

 

Κατά την αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2009 από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης , διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του συστήματος με τις απαιτήσεις του προτύπου για ελεγχόμενο τρόπο λειτουργίας βάσει καταγεγραμμένων αρμοδιοτήτων και διαδικασιών τυποποιημένης λειτουργίας. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001 στη νέα έκδοση του έτους 2008, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της. Αντίστοιχα, το Σύστημα Ποιότητας της INTERACTIVO καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και ειδικότερα την απαίτηση για συνεχή βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ποιότητας της εταιρίας, «ο επόμενος στόχος ποιότητας που έχει θέσει η INTERACTIVO αφορά στην επέκταση του αντικειμένου Πιστοποίησης της εταιρίας ώστε να περιλάβει και δραστηριότητες Ανάπτυξης Λογισμικού .Οι ενέργειες για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το τέλος του 2011».

 

Εξουσιοδοτημένος διανομέας της SMART Technologies στην Ελλάδα είναι η εταιρία INTERACTIVO, προσφέροντας εκτός από τα προϊόντα της SMART Technologies, πακέτα ολοκληρωμένων λύσεων για τον κάθε πελάτη, περιλαμβάνοντας τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση.

 

Σύνολο επισκέψεων 189 , Σημερινές επισκέψεις 2